Reklamace přepravy vozidel

Hrajeme podle jasných podmínek. Zajímají-li vás postup při reklamaci přepravy vozidel v souladu s úmluvou CMR, jste na správném místě. Jasně, nebývá to nejzáživnější čtení, ale možná nebude od věci se na to chvilku kouknout, abyste byli v obraze.

V případě škodní události prosíme o dodržení následujícího postupu:

Pořiďte fotodokumentaci poškozeného vozidla na vozidle přepravce včetně jeho SPZ, aby bylo zřejmé, že dané automobil dorazil na předmětném vozidle. Zapište záznam do listu CMR doprovázející přepravovanou zásilku. Odesílatel či příjemce je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky, nebo opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě. Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení, věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu. Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou, a věc nelze dále používat k původnímu účelu.Opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě se rozumí překročení dodací lhůty, kterou je možné očekávat od pečlivého dopravce.

LHŮTA

Kontaktujte pracovníka naší firmy s informací o reklamaci přepravy. Sepište reklamační zápis s vyčíslením škody. Reklamace musí být provedena vždy písemnou formou na adresu dopravce, který přepravu prováděl, popřípadě můžete reklamaci zaslat zasílateli, společnosti IMPORT DIRECT, s.r.o., se sídlem Kaprova 14/42, 110 00 Praha 1, nebo na e-mail: cmr@prepravaautomobilu.cz, a to ihned po zjištění poškození zásilky. V případě zjevně neznatelných poškození do 7 dní od ukončení přepravy. Odpovědnost přepravce se za škodu na zásilce řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, obchodními podmínkami a Úmluvou CMR, tam kde je dána její příslušnost.

Škoda představuje:

V případě poškození zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má odesílatel nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen zásilky před poškozením a po vzniku škody. Cena poškozené zásilky je částka stanovená odborným posudkem, případně čistý výtěžek z prodeje poškozené zásilky, pokud odesílatel s prodejem souhlasí. V případě zničení nebo ztráty zásilky skutečnou hodnotu zásilky (uvedenou bez zisku vlastníka zásilky) v době převzetí zásilky k přepravě, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část. V případě opožděného dodání, které nastane tehdy, nebyla-li zásilka vydána ve sjednané lhůtě, a pokud nebyla lhůta sjednána, přesahuje-li skutečná doba přepravy s přihlédnutím k okolnostem a při dílčích nakládkách zejména s přihlédnutím k času potřebnému pro sestavení vozové zásilky dobu, kterou je možno očekávat od pečlivého dopravce.

Přepravce se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že:

Škoda byla způsobena odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky, případně osobami, za které přepravce nenese odpovědnost. Vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku. Vadným nebo nedostatečným obalem. V době, kdy zásilka nebyla v jeho moci.

Odesílatel je povinen zajistit, aby zásilka byla příjemcem prohlédnuta při jejím převzetí a případné výhrady, popisy škod a ostatní připomínky byly zapsány do nákladního listu CMR či do dodacích listů, příp. do reklamačního protokolu. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a osobou zastupující přepravce. Přepravce se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví přepravních služeb. Přepravce se zprostí odpovědnosti za škodu v případě, že zákazník nějak nakládal (používal, manipuloval, přebalil, opracoval, atd.) s poškozeným automobilem bez toho, aby poškozené vozidlo prohlédl likvidátor pojišťovny.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 02.09.2021.

Nezávazná poptávka přepravy

+420 607 737 727

Chcete-li znát orientační cenu za Vaši přepravu vozidel, vyplňte prosím náš poptávkový formulář a jeden z našich dispečerů se vám bude v co nejkratší době věnovat.

Poptávka přepravy
Zahájit chat
1
Jak Vám můžeme pomoci?
Dobrý den, hledáte přepravu pro Vaše auto, motorku, čtyřkolku nebo loď? Rádi zodpovíme Vaše dotazy...